"TLO-KL handlar om möjligheten att komma in i planeringen i ett tidigare skede jämfört med innan"

I Kommunal har vi länge diskuterat hur vi kan komma in tidigare i processen, innan någon blivit uppsagd. Genom TLO-KL finns det numera möjlighet till det, säger Lenita Granlund, vice ordförande i Omställningsfondens styrelse.

NAMN: Lenita Granlund
FAMILJ: Man och två barn, två barnbarn
BOR: Köping
GÖR: Avtalssekreterare i Kommunal sedan 2010, vice ordförande i Omställningsfondens styrelse
DRIVKRAFT I ARBETSLIVET: Att förbättra lönen och villkoren för våra medlemmar, jag vill alla ska ett hållbart arbetsliv.
FRITIDSINTRESSEN: Min fritid är ganska begränsad, men jag prioriterar att umgås med vänner, barn och barnbarn. Jag gillar att vara hemma och jag älskar att baka.

Efter nästan ett års samtal är ett avtal om tidig lokal omställning undertecknat. Vi träffar Lenita Granlund, representant från Kommunal, för hennes syn på Omställningsfonden och det nya avtalet.

Nu har Omställningsfonden funnits i fem år. Vad anser du är Omställningsfondens fördelar?

– När vi skrev på avtalet för fem år sedan, om att Omställningsfonden skulle bildas, fanns det inget liknande avtal för anställda i offentlig sektor. Det här var ett viktigt steg för att skapa trygghet för våra medlemmar.

Det finns alltid en oro när man blir uppsagd och det är viktigt att inte tappa fotfästet på arbetsmarknaden. Med Omställningsfondens stöd blir det inte lika jobbigt som det kanske var tidigare att hitta ett nytt jobb eller kanske byta karriär.

Att Omställningsfonden dessutom har möjlighet att arbeta ute i landet är en stor fördel för att nå framgång och stötta våra medlemmar i omställningsarbetet.

Finns det något exempel där Omställningsfonden gjort skillnad som du minns speciellt?

– För alla medlemmar som hamnat i en uppsägningssituation och som fått hjälp av fonden har det varit en vinst, i och med den hjälp och det stöd dom fått av Omställningsfonden och som vårt avtal har möjliggjort.

Fonden har goda resurser för att stötta enskilda personer och det är en hög andel som får nytt jobb efter att ha kommit i kontakt med fonden efter att de blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

Hela fondens arbete vilar på att den är snabbfotad och snabbt kan ge hjälp och stöd till den enskilde. Det handlar om att så fort som möjligt få kontakt med den som är berörd vid en övertalighetssituation och att därefter stötta utifrån personens individuella behov.

KOM-KL är det avtal som omställningsfondens arbete vilar på, vilka styrkor ser du med avtalet?

– KOM-KL är i grunden ett kollektivavtal som utgår från individens behov och vilka förutsättningar den enskilda personen har på arbetsmarknaden. Med det som utgångsläge är det enklare att lyckas med omställningsarbete och det anser jag är en stor styrka i avtalet.

Vi har sett att det här avtalet fungerar i praktiken genom Omställningsfondens arbete och det är något vi i styrelsen är stolta över.

TLO-KL är ett nytt avtal som är en del i det övergripande omställningsavtalet. Vad ligger bakom intentionerna till TLO-KL?

– I Kommunal har vi länge diskuterat hur vi kan komma in tidigare i processen, innan någon blivit uppsagd. Genom TLO-KL finns det numera möjlighet till det.

Vi vet att det är viktigt att kunna växla kompetens i ett tidigt skede för att stötta arbetstagare. Det är stor skillnad på att utgå ifrån vilken kompetens vi behöver på arbetsmarknaden och blicka framåt, istället för att utgå ifrån en situation med arbetsbrist, där man behöver arbeta kortsiktigt med olika stödåtgärder.

Men jag vill framhålla att jobbet måste ske lokalt. Det är alltid viktigt att fack och arbetsgivare har en lokal samverkan för ett framgångsrikt omställningsarbete. De måste ha gemensamma diskussioner om vilka behov som finns. Genom att se samma saker får man en acceptans lokalt för vad som kanske behöver förändras.

På vilket sätt har arbetsgivare och medlemmar nytta av TLO-KL? Vad är skillnaden jämfört med tidigare?

– TLO-KL handlar om möjligheten att komma in i planeringen i ett tidigare skede jämfört med innan. Jag kan ge ett exempel:

I en kommun kanske man ser att storleken på barngrupperna kommer att minska. Med stöd av det här avtalet kan man i så fall planera för en kompetensväxling så att en del av de som arbetar inom barnomsorgen kan få kompetens för att arbeta i vården, där det finns behov av fler medarbetare. På det sättet stärker man individen och kan undvika att tvingas säga upp personer på grund av arbetsbrist. Det här är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.

Jag vill poängtera att fack och arbetsgivare behöver samarbeta kring handlingsplanen vid en omställning. Behöver man, finns möjlighet att få hjälp av Omställningsfonden med att ta fram en handlingsplan. Fonden kan även bidra med att hitta effektiva och bra åtgärder för ett framgångsrikt omställningsarbete. Det är en av Omställningsfondens styrkor.

Text: Kajsa Tirén
Foto: Fredrik Sandin Carlson