TLO-KL ger nya möjligheter i Region Skåne

I Region Skåne pågår arbetet med TLO-KL för fullt. För att dra nytta av TLO-KL är tidig förberedelse och samarbete A och O, enligt förhandlingschef Gösta Rehnstam.

walter

– TLO-KL innebär helt nya möjligheter för oss. Framför allt underlättar det i arbetet med att anpassa vår organisation för framtida behov av yrken och kompetenser. Genom TLO-KL kan vi tidigare komma i gång med olika kompetenshöjande insatser för våra medarbetare.

Ökad trygghet för medarbetaren

– Tidiga insatser bidrar till att medarbetarna känner sig mer anställningsbara och därmed upplever ökad trygghet. TLO-KL är helt enkelt bra både för oss arbetsgivare och för den enskilda medarbetaren.

Samarbete viktigt för att lyckas

– I Region Skåne har vi kommit långt i förberedelserna med att ta fram en handlingsplan för vårt omställningsarbete, och TLO-KL underlättar stort det arbetet.

– För att få till handlingsplanen började vi med att ha en intern workshop. Syftet var att få fram tankar och idéer till innehållet i stora drag. Därefter hade vi en dialog med de fackliga organisationerna. För oss är det viktigt att tidigt fånga in deras tankar och idéer kring kompetenshöjande insatser för medarbetarna.

– Vi ser det som att vi är två parter med ett gemensamt mål: Att rusta medarbetarna för framtida yrken. Om vi hjälps åt att kommunicera de nya möjligheterna med TLO-KL, och har samsyn kring handlingsplanen, har vi större chanser att nå målet. Vi blir starkare tillsammans.

Handlingsplanen klar före jul

– Vi siktar på att ha handlingsplanen för omställningsarbetet klar före jul. Det vi har nu är ett utkast till en handlingsplan som i stora drag beskriver hur vi tänker kring satsningarna.

– I slutet av april ska Omställningsfonden titta på planen. Då gör de en uppskattning av vad våra insatser kan komma att kosta, och reserverar medel för de planerade insatserna av den anslagna summa som vi har.

– Inför varje enskild satsning i planen kommer vi att förse Omställningsfonden med detaljerad information. Då kan de räkna på den exakta kostnaden.

2018 ser medarbetarna effekter

– Nu i början provar vi oss fram. Våra medarbetare har därför inte märkt av att vi rustar dem för framtiden. Men succesivt blir insatserna fler. Under 2018 och 2019 hoppas vi att våra medarbetare märker av satsningarna.

Läs mer om TLO-KL

Läs mer om Region Skåne

Text: Elisabeth Sandell
Foto: Region Skåne