Göteborgs stads arbete med TLO-KL

lars-road

Göteborgs stad har påbörjat ett stort projekt inom ramen för tidig lokal omställning. Vi har ställt några frågor till Katrin Skagert, arbetsmiljöstrateg, om hur staden jobbar med TLO-KL.

Vad ser du för generella möjligheter för Göteborgs stad med tidig lokal omställning?

− TLO-KL ger oss möjligheter att möta framtida kompetensförsörjningsbehov med relevanta insatser. Men också att stärka långtidssjukskrivna medarbetare med nedsatt arbetsförmåga i nuvarande arbete så att de kan finna nya karriärvägar inom eller utom Göteborgs stad.

Berätta om de insatser ni nu startar upp?

− Nu i höst startar vi riktade yrkesspråkutbildningar till medarbetare inom förskola. Till våren även inom äldreomsorgen. Det här gör vi för att stärka medarbetare som annars riskerar stå utan arbete i framtiden, på grund av språkbrister. Men det är också i yrkesgrupper där vi har behov av rätt kompetens. Vi har format ett omställningsteam för medarbetare i omställning på grund av verksamhetsförändringar. Eftersom vi är en så stor arbetsgivare försöker vi stötta medarbetare till andra arbeten inom staden. Coacha inför intervjuer och stötta i cv-skrivande.

– Vi har också ett omställningsprogram för långtidssjukskrivna medarbetare, där det finns en konstaterad arbetsförmåga men inte i ordinarie arbete. Programmet är på 8 veckor, upplagt i tre faser: Första delen av programmet koncentrerar sig på nuläge/kompetensinventering, sedan följer omvärldsorientering och den avslutande delen består av att identifiera nuläge/handlingsplan framåt. Målet är att medarbetaren, med ökad självinsikt om sina kompetenser och omvärldsorientering av arbetsmarknaden, ska hitta en ny yrkesinriktning som överensstämmer med hens kompetens och arbetsförmåga.

Berätta något om hur ni använt Omställningsfonden som partner i förberedelser och planering för de insatser ni nu startar?

− Vi valde att koppla in Omställningsfonden direkt när vi gjort vår nulägesanalys och skulle planera insatser i handlingsplanen. Sedan har Omställningsfonden tagit huvudansvar att leverera omställningsprogram. Från screeningsamtal med de medarbetare som våra verksamheter föreslagit, och omställningsprogrammet för uppföljning av programmet.

Att lokala parter är överens om vad man ska göra inom tidig lokal omställning är viktigt. Hur har ni i Göteborgs stad arbetat tillsammans med lokala parter?

− Vi informerade om TLO-KL i vår centrala samverkansgrupp och föreslog att vi skulle skapa en gemensam referensgrupp med arbetsgivare och representanter för Saco, TCO och Kommunal (LO). Där har vi haft en fördjupad dialog och varit överens om de insatser som valts, på basis av nulägesanalysen.

Har ni fler insatser på gång?

− Ja, förutom att vi kör riktade yrkesspråkutbildningar även till våren, så kommer nya omgångar av omställningsprogrammet. Vi kommer också via vuxenutbildningen genomföra valideringsutbildningar för outbildad personal inom förskola (till barnskötare), äldreomsorg (till undersköterskor) samt funktionshinder (till stödassistenter).

Något annat du vill berätta om?

− Det ska bli så spännande att följa dessa insatser och se hur våra medarbetare och verksamhet gynnas av dessa. Det känns som en ”win win-situation”.