Stärker kompetensen för socialsekreterare med TLO-medel

I Södertälje kommun har man lokaliserat ett antal utmaningar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Omvärldens krav och en hög personalomsättning bland socialsekreterare har gjort att man arbetat aktivt med lokala insatser. Det har bland annat handlat om att låta socialsekreterarna studera socialrätt på högskolenivå. Något som hittills inte så många arbetsgivare valt att göra inom ramen för TLO-KL.

Anette

Hur kommer det sig att ni valde att göra det?

– Myndighetsutövning inom socialtjänst och äldre- och funktionshinder är ett centralt samhällsuppdrag för kommunen. Tillgången på examinerade socionomer har varierat under åren, efterfrågan har ofta varit högre än tillgången. För att utöva myndighetsutövning krävs den här typen av kompetens, och man behöver ha ett visst antal poäng i socialrätt. Vissa individer inom gruppen behövde det här för att öka sin anställningsbarhet, säger Ulrika Semelius Kihlgren, förhandlingschef i Södertälje kommun.

Är det framför allt socialsekreterarna som fått vidareutbildning på den här nivån?

– Nej, även LSS-handläggare och biståndsbedömare. De som utövar myndighetsutövning och saknar utbildning i socialrätt.

Vad tillför satsningen er verksamhet?

– Det gör att vi bättre kan hantera en linjeverksamhet och det bidrar till att våra medarbetare står bättre rustade inför eventuella nya behörighetskrav och framtida legitimationskrav. Att den individuella kompetensen höjs är positivt för medarbetare, verksamhet och ökar vår attraktivitet som arbetsgivare.

Hur ofta har medarbetarna studerat?

– Utöver de lärarledda lektionerna – så har det varit en läsdag per månad, motsvarande två timmars betald arbetstid varje vecka. Vi har inte satt in några vikarier för dessa timmar.

Utbildningen inom socialrätt har ni upphandlat den som en uppdragsutbildning?

– Ja det har vi gjort.

Har ni planer på fler insatser inom ramen för TLO-KL?

–Vi har bland annat en plan om att låta ett antal vårdbiträden få komplettera sin utbildning så att de uppfyller kompetenskraven i Södertälje, för att kunna ha en befattning som undersköterska. Vi skulle också vilja bredda kompetensen bland chefer i att hålla svåra samtal med medarbetare som står inför omställning

Vad anser ni om att dessa medel finns tillgängliga och att det är ett försök på tre år?

– Det är jättepositivt att vi genom dessa medel kan bidra till att göra våra medarbetare mer anställningsbara inom våra egna verksamheter.

Skulle du vilja se någon utveckling av TLO-KL -avtalet?

– Det är lite stressigt att perioden som vi kan använda oss av pengarna är så begränsad. I och med att det tar tid att kartlägga behov, eventuellt upphandla och genomföra utbildningar, så skulle vi behöva mera tid. Jag skulle önska att försöksperioden förlängdes minst ytterligare tre år. Eller om det kunde det bli en permanent lösning i någon form.

Vad har du annars för tips och råd om hur man framgångsrikt jobbar med tidig lokal omställning?

– Försök tänka utanför boxen, och ha en bra och nära dialog med de lokala fackliga parterna. Se över framtida behov av kompetens i verksamheterna och matcha det mot medarbetarnas behov av anställningsbarhet.

Text: Birgitta Stolt
Foto: Södertälje kommun

Fakta om TLO-KL:

Införandet av avtalet TLO-KL innebär att lokala omställningsmedel under perioden 2017-2019 tillgängliggörs för alla arbetsgivare, med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det handlar om att bibehålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför kommande verksamhetsbehov genom att ställa om dess kompetens inför ett framtida behov.