Tolkningar och förtydliganden i TLO-KL

Avtalet om tidig lokal omställning, TLO-KL, är inne på andra året av en treårig försöksperiod. Sedan starten i januari 2017 har avtalet utvecklats och några delar har förtydligats av parterna.För att göra det så enkelt som möjligt har vi sammanställt några av tolkningarna nedan. Mer information hittar du också på frågor och svar.

Ny tolkning av tidsgräns för insats inom TLO-KL

Flera arbetsgivare och fackliga representanter har hört av sig till Omställningsfonden med frågor om planerade insatser inom TLO-KL måste vara avslutade när försöksperioden tar slut.

Parterna har beslutat att insatsen ska vara beslutad och godkänd att finansernas med TLO-medel innan utgången av försöksperioden 2019-12-31.

Det betyder att insatser kan genomföras även efter 2019-12-31 samt att avrop och rekvirering av ekonomiska medel kan ske efter försöksperiodens slut. Medlen betalas ut när insatsen är genomförd och arbetsgivaren inkommit med betalningsunderlag till Omställningsfonden.

För att Omställningsfonden ska hinna handlägga och godkänna insatsen behöver en komplett anmälan komma in till Omställningsfonden senast den 29 november 2019.

Förtydligande om förändrade krav och behörighet

Inom många verksamheter och yrken finns krav på behörighet. Det är fullt möjligt att använda medel inom TLO-KL för att kompetensutveckla medarbetare som saknar rätt behörighet för sitt yrke för att på så sätt öka anställningsbarheten.

Exempel på detta kan vara att validera och utbilda befintlig personal till barnskötare eller förskollärare, eller att vidareutbilda socialsekreterare i socialrätt för att möta nya krav.

Sjukskriven på deltid

Medarbetare som är sjukskrivna på deltid men bedöms ha arbetsförmåga till 100 % kan kompetensutvecklas med hjälp av TLO-medel för att kunna arbeta deltid på ny tjänst och på så sätt komma upp i full sysselsättningsgrad.

Ett exempel kan vara en barnskötare som är sjukskriven 50% av sin ordinarie heltid. För att kunna gå tillbaka till full sysselsättning behöver medarbetaren kompetensutveckling för att klara ett jobb som ekonomiassistent på 50% utöver sin tjänst som barnskötare på 50%.

Övertalighet eller inte

För att kunna möta framtida behov av förändrad eller ny kompetens behöver arbetsgivare ofta kompetensutveckla befintlig personal för en ny tjänst vilket också innebär att medarbetarens framtida anställningsbarhet ökar. I en del fall behöver arbetsgivare föra ett hypotetiskt och teoretiskt resonemang kring frågan om risk för övertalighet när det gäller att kompetensutveckla medarbetare inom ramen för TLO-KL.

Ett exempel kan vara att det saknas specialistsjuksköterskor. Arbetsgivaren kan då välja att kompetensutveckla befintlig personal för att möta kraven i en ny tjänst samtidigt som man nyanställer på ”lägre” nivå.

Uppsägning av personliga skäl i samband med ohälsa

TLO-medel kan användas till en medarbetare med ohälsa som är färdigrehabiliterad och har en konstaterad arbetsförmåga men som sägs upp på grund av personliga skäl. Förutsättningarna är att
– arbetsgivaren ska varsla och underrätta om uppsägning enligt LAS
– vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och att
omställningsinsatsen är en del av överenskommelsen

Lön inom ramen för TLO-KL

Arbetsgivare som väljer att anställa en projektledare eller låter en medarbetare på viss del av sin anställning utveckla och leda TLO-insatser kan få ersättning för lönekostnaden för den här personen. Det går dock inte att få ersättning för lön till deltagare i insatser eller för vikarier för personer som deltar i insatser.

Retroaktiv ersättning för insatser

Det går att ansöka om ersättning för en insats kring till exempel kompetensutveckling som genomförts under avtalsperioden, men som inte tidigare anmälts. Kravet är precis som i andra insatser att den ska falla inom ramen för avtalet.