Litteraturtips


Arbetsrätt 2014, 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de vanligaste arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegång i arbetstvister.

Arbetsmiljö 2014 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2014 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Med Arbetsmiljö 2014 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 155 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.


AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning p.g.a. arbetsbrist, turordning och företrädesrätt finns i denna bok.

Medbestämmandelagen – med kommentar
MBL är en av de mest betydelsefulla arbetsrättslagarna. Boken är ganska omfattande och detaljerad, så den lämpar sig inte för sträckläsning. Men som handbok i den fackliga vardagen, eller som studiecirkelmaterial fungerar den mycket bra.

(Dan Holke och Erland Olausson, Norstedts, 2012)


LAS-handboken
Det här en väldisponerad sammanfattning av anställningsskyddslagen som innehåller det mesta. Boken är indelad i LAS paragrafer och varje kapitel inleds med lagparagrafen följt av rubriker och kommentarer. LAS är ju en av de mest omtvistade lagarna i AD vilket gör att rättspraxis ofta uppdateras på det här området. I det sammanhanget erbjuder den här boken en bra översikt.

(Lars Åhnberg, Lars Åhnberg AB, 2012)


Ledarrollen vid uppsägningar
En handbok för chefer

Anders Kinding & Eva Gotthardson


Coaching: vad, varför, hur
Coaching kan beskrivas som en form av kommunikation vars syfte är att underlätta personlig och professionell utveckling. Den här boken ger en introduktion till ämnet coaching utifrån tre perspektiv: vad, varför och hur.

Boken ger en bild av vad coaching innebär genom att beskriva vad som är kännetecknande för denna process. Saker som diskuteras är förhållnings- och tankesätt inom coaching, trender och utvecklingstendenser på fältet, samt coachingrelationen.

(Susann Gjerde)


Omställningsavtalet KOM-KL
Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 december 2010 med Kommunal, OFRs förbundsområden och AkademikerAlliansen.

Ladda ner avtalet som PDF


Tidningen Lag&Avtal
Lag & Avtal är den största tidskriften om arbetsrätt och utkommer tolv gånger per år. Tidningen ger en bra uppdatering om senaste nytt på området. Den innehåller referat av domar, reportage och kommentarer. Redaktionen jobbar för att ge en balanserad bild av rättsläget med både arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv och inspel från privat såväl som offentlig sektor.