Frågor och svar


Omfattning

För vem gäller Omställningsavtal KOM-KL?

Omställningsavtal KOM-KL gäller för arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och landsting samt kommunalförbund och företag anslutna till Pacta. Det krävs att arbetstagaren arbetat sammanhängande, minst 40 procent, sedan minst ett år vid uppsägningstillfället samt är tillsvidareanställd vid tidpunkten för uppsägning.

Omfattas arbetstagare som sägs upp på grund av personliga skäl?

Nej, skälet måste vara uppsägning på grund av arbetsbrist.

Omfattas en person som sagts upp på del av tjänst?

Arbetsrättsligt kan en person inte sägas upp på del av tjänst, man sägs antingen upp och återanställs på del av heltid alternativt tackar ja till en tjänst med lägre sysselsättningsgrad som ett alternativ till uppsägning.

Vad händer om en arbetstagare säger upp sig själv under sin uppsägningstid, har personen fortfarande rätt till hjälp från Omställningsfonden?

Om en person säger upp sig själv under sin uppsägningstid är personen inte längre uppsagd på grund av arbetsbrist och omfattas därmed inte av omställningsavtalet. Personen har därmed inte rätt till ytterligare stöd från Omställningsfonden.

Vad händer då en person tackar ja till en ny tjänst med minskad arbetstid som ett alternativ till uppsägning, kan personen få hjälp från Omställningsfonden?

Ja, arbetstagare som vid arbetsbrist accepterar en ny tjänst med minskad arbetstid har rätt att omfattas av Omställningsfondens stöd, om följande villkor är uppfyllda:

  • Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd
  • Ingen uppsägningstid gäller
  • Personen får ersättning från en a-kassa

Vilket stöd kan en person som tackat ja till en tjänst med minskad arbetstid istället för att bli uppsagd få från Omställningsfonden?

Omställningsfonden kan erbjuda aktiva insatser under den tid då personen är arbetslös. Personen har alltså inte rätt att träffa sin rådgivare eller genomföra aktiviteter under arbetstid. A-kasseutfyllnad kan ges i 75 ersättningsdagar inom en tidsram av ett år från det att personen tillträder den nya anställningen med lägre sysselsättningsgrad. Personen har inte rätt till ersättning istället för a-kassa.

Hur anmäls en arbetstagare som har tackat ja till en anställning med lägre sysselsättningsgrad som ett alternativ till uppsägning?

Så snart arbetstagaren accepterat den nya tjänsten med lägre sysselsättningsgrad kan arbetsgivaren anmäla till Omställningsfonden. Man använder den vanliga anmälningsblanketten, i formuläret kan man markera att det gäller anmälan av arbetstagare som accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad som ett alternativ till uppsägning. När anmälan inkommer gör Omställningsfonden en kontroll om arbetstagare uppfyller villkoret om rätten till ersättning från en a-kassa. Därefter får anmälaren ett besked om arbetstagaren uppfyller villkoren för att omfattas av Omställningsavtalet eller inte.

Vad gäller för en person med två deltidsanställningar hos arbetsgivaren som bara sägs upp från den ena?

Är tjänsten som personen blir uppsagd från på mer än 40 procent omfattas personen precis som vanligt, förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda. Är tjänsten som personen sägs upp ifrån på mindre än 40 procent avgörs det i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska anmäla precis som vanligt men informera i anmälan om att personen har flera tjänster hos arbetsgivaren. Ärendet avgörs sedan i Omställningsfondens beredningsgrupp.

Vad gäller för en person som kommer att fylla 65 år under uppsägningstiden?

En person som kommer ha fyllt 65 år före sin sista anställningsdag omfattas inte av avtalet.

Vad gäller för en arbetstagare som är projektanställd där anställningstiden är begränsad till ett visst datum, räknas det som att arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Nej, en projektanställning är en speciell typ av tidsbegränsad anställning som inte berörs i omställningsavtalet. För att omfattas ska man vara tillsvidareanställd vid uppsägningstidpunkten.

Ska det tecknas lokala kollektivavtal utifrån Omställningsfondens omställningsavtal KOM-KL?

Ja, arbetsgivare som är medlemmar i SKL ska besluta att anta lokalt kollektivavtal och lämna protokollsutdrag över beslutet om berörda arbetstagarorganisationer begär det.

Behöver arbetsgivare betala lön till en uppsagd person som är arbetsbefriad under uppsägningstiden och har inkomst från annan arbetsgivare?

Ja, är arbetstagaren arbetsbefriad betalar arbetsgivaren ändå lön under hela uppsägningstiden, oavsett eventuella andra anställningar under denna tid.


Anmälan

När kan man anmäla arbetstagare till Omställningsfonden?

Direkt efter att beslut om uppsägning har fattats och berörda arbetstagare är informerade.

När vill ni ha information om att uppsägningar kommer att ske?

Gärna så tidigt som möjligt, speciellt vid större uppsägningar, för vår beredskap. Om intresse finns kan en rådgivare besöka er och informera om vårt arbetssätt.

Hur går anmälan till?

Arbetsgivare anmäler arbetstagare till Omställningsfonden via webbplatsen Blanketter, genom ett webbformulär.

Vad menas med ”fast kontant lön”?

Med fast kontant lön avses kontant månadslön. I detta ingår även fasta lönetillägg om arbetsgivare och arbetstagare inte kommit överens om något annat. OB-ersättning ingår inte.

Vad händer efter anmälan?

Omställningsfonden gör en bedömning om anmälda arbetstagare omfattas av omställningsavtalet. Därefter får arbetsgivaren besked av Omställningsfonden och har ansvar för att informera berörda arbetstagare om beslutet. Inom några dagar tar Omställningsfondens rådgivare kontakt med varje anmäld arbetstagare för erbjudande om personligt möte.

Om arbetsgivaren får ett tillfälligt behov under uppsägningstiden, hur kan man då göra om den som är uppsagd vill jobba något längre än uppsägningstiden?

Samarbetet med Omställningsfonden kan löpa parallellt under den förlängda arbetstiden, det är upp till arbetstagaren att bestämma.

Finns det någon regional kontaktperson utsedd som har ansvar för vårt geografiska område?

Våra rådgivare finns över hela landet, fördelade över sex regioner. Se Rådgivare för indelning och kontaktuppgifter.


Aktiva insatser

Vad är aktiva insatser?

Det är insatser vi gör som ska öka arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete. De utformas utifrån individuella behov och förutsättningar. Exempel på aktiva insatser är att kartlägga sin kompetensprofil, ringa in sin arbetsmarknad och sökvägar till det nya jobbet, vässa sitt CV och personliga brev, utbildning eller praktik.

Kan arbetsgivaren och/eller vi som fack vara med och påverka/bestämma vilka aktiva insatser som blir aktuella?

Nej, det är upp till arbetstagaren tillsammans med sin rådgivare. Alla våra rådgivare arbetar under sekretess.

Vad händer med arbetstagarens lön om personen deltar i någon aktiv insats under uppsägningstiden?

Arbetstagaren behåller sin lön under ledigheten.

Kan arbetsgivaren neka till att ge arbetstagaren ledigt för att delta i en aktiv insats?

Ja, men arbetsgivaren måste då betala en avgångsersättning, motsvarande cirka en månadslön, i anslutning till att anställningen upphör.


Ekonomiska förmåner

Vilka ekonomiska förmåner kan arbetstagare vara berättigade till?

A-kasseutfyllnad: Om man är arbetslös kan man få ersättning med cirka 80 procent av sin lön, inklusive a-kasseersättningen, i 200 dagar. Därefter med cirka 70 procent av sin lön i 100 dagar.

Ersättning istället för a-kassa: Om man, efter överenskommelse med sin rådgivare, deltar i en aktiv insats som gör att rätten till a-kassa går förlorad, kan man få ersättning med 80 procent av sin tidigare lön i max 43 dagar.

Vad krävs för att få a-kasseutfyllnad?

Kraven är minst fem års sammanhängande anställning varav de fyra senaste ska ha varit tillsvidare, inte avvisat erbjudande om liknande arbete hos arbetsgivaren samt att du får grundersättning från en a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Vad menas med grundersättning från en a-kassa?

Grundersättning är ersättning enligt grundförsäkringen som administreras av a-kassorna och Alfa-kassan. Ersättningen är 365 kr per dag och betalas ut även om man inte har rätt till full a-kassa.

Vad innebär kravet på fem års anställning för a-kasseutfyllnad?

För att ha rätt till a-kasseutfyllnad krävs bland annat fem års sammanhängande anställning. Av dessa fem år ska personen ha varit tillsvidareanställd hos arbetsgivaren under de fyra senaste åren. Det femte året innan dess kan ha varit en eller flera visstidsanställningar, förutsatt att det inte är mer än sju dagars uppehåll mellan anställningarna.

Vad innebär ett ”skäligt erbjudande om arbete”?

Vad som är ett skäligt erbjudande om arbete avgör arbetsgivaren från fall till fall. Arbetsgivare hänvisas till SKL för vägledning vid bedömning av skäligheten. Är en jobbsökare missnöjd med arbetsgivarens bedömning har personen möjlighet att bestrida beslutet via sitt fackförbund.

Går det att förskjuta ramtiden om en jobbsökare får ett vikariat under sin uppsägningstid?

Detta gäller för de som blir uppsagda efter 2014-07-01:

Ramtiden kan endast förskjutas beträffande a-kasseutfyllnaden, ramtiden avseende ersättning istället för a-kassa kan inte förskjutas.

  • Om man får ett vikariat under uppsägningstiden hos den uppsägande arbetsgivaren som sträcker sig över sista anställningsdag så förskjuts ramtiden i motsvarande mån.
  • Om man därefter får ett nytt vikariat hos sin gamla (uppsägande) arbetsgivare, och här kan det vara en period av a-kassedagar emellan, så förskjuts ramtiden igen i motsvarande mån. Den kan dock aldrig gå över den bortre gränsen på två år från den ursprungliga sista anställningsdagen.
  • Om man börjar med a-kasseutfyllnad efter sista anställningsdag en period och sedan får vikariat hos den gamla arbetsgivaren så sker förskjutning.


Finansiering

Vem står för kostnaderna för Omställningsfondens verksamhet?

Det gör arbetsgivaren. Arbetsgivare som är medlemmar i Sveriges kommuner och landsting samt kommunalförbund som är medlemmar i Pacta betalar en premie på 0,1 % av den totala lönesumman för de aktiva insatserna. Kostnader för ekonomiska förmåner faktureras när de uppstår. Företag som är medlemmar i Pacta betalar en premie om 0,3 % av lönesumman för både aktiva insatser och ekonomiska förmåner.

På vilket löneunderlag debiteras premien på 0,1 respektive 0,3 %?

På summa kontant bruttolön som arbetsgivaren betalat ut under året. För medlemmar i SKL definieras avgift till Omställningsfonden utifrån inrapporterade lönesummor till SKL i november föregående år. För medlemmar i Pacta utifrån inrapporterade lönesummor föregående år till Riksskatteverket.

Kan en arbetsgivare avstå från att använda sig av den delen av avtalet som rör ekonomiska förmåner?

Nej.


Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Vad krävs för att få särskild ersättning till äldre arbetstagare?

Tillsvidareanställd med sammanhängande anställning; med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare sedan minst 10 år; som sägs upp på grund av arbetsbrist, och har fyllt 61 år vid tidpunkten för uppsägningen.

När kan man få ersättningen?

När personens samtliga a-kassedagar är förbrukade och personen väljer att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande. Rätt till ersättning gäller fram till månaden innan du fyller 65 år. Ersättningen är 60 procent av den tidigare månadslönen.

Måste alla tio åren vara hos aktuell arbetsgivare?

Nej, man måste ha en sammanhängande anställning hos kommunal arbetsgivare sedan minst tio år. Med kommunal arbetsgivare menas kommun, landsting, region och medlem i Pacta.

Gäller särskild ersättning till äldre även för arbetstagare i Pactaföretag?

Nej, man måste vid uppsägningstillfället vara anställd hos en arbetsgivare som är medlem i Sveriges Kommuner och Landsting. Däremot får arbetstagaren tillgodoräkna sig tidigare anställningar i Pactaföretag för att nå kravet på 10 år.

Är särskild ersättning till äldre pensionsgrundande?

Nej, inga av våra ersättningar är pensionsgrundande.

Vem står för kostnaden och betalar ut äldreersättningen?

Arbetsgivaren står för kostnaden och betalar ut ersättningen genom sin pensionsadministratör.

Vem beslutar om ersättningen?

Det är den tidigare (uppsägande) arbetsgivaren som gör en bedömning om personen har rätt till ersättningen. Personen har möjlighet att bestrida beslutet via sitt fackförbund.

Kan arbetsgivaren få stöd i beslutsprocessen?

För stöd i beslut kring ersättningen hänvisas arbetsgivaren till SKL.

Hur ansöker man om särskild ersättning till äldre arbetstagare?

Personen ansöker själv om ersättningen, via webbplatsen Blanketter. Omställningsfonden vidarebefordrar sedan ansökan till arbetsgivaren med en bilaga med de uppgifter som arbetsgivaren angav i anmälan till oss.

Fler frågor?

Hittar du inte din fråga här? Fyll i dina kontaktuppgifter och din fråga så återkommer vi till dig snarast möjligt.