Frågor och svar


Omfattning

Jag är uppsagd på grund av personliga skäl, omfattas jag av Omställningsfonden?

Nej, skälet måste vara uppsägning på grund av arbetsbrist.

Jag är uppsagd på del av tjänst, vad gäller för mig?

Arbetsrättsligt kan du inte sägas upp på del av tjänst, utan du är antingen uppsagd och återanställd på del av heltid eller har tackat ja till en tjänst med lägre sysselsättningsgrad som ett alternativ till uppsägning. Det är viktigt att din arbetsgivare klargör vilket av detta som gäller för dig, eftersom det påverkar möjligheterna att omfattas av Omställningsfonden.

Jag har sagt upp mig själv under min uppsägningstid, har jag ändå rätt till hjälp från Omställningsfonden?

Om du säger upp dig själv under din uppsägningstid är du inte längre uppsagd på grund av arbetsbrist och omfattas därmed inte av omställningsavtalet. Det innebär att du inte har rätt till ytterligare stöd från Omställningsfonden.

Jag har tackat ja till en ny tjänst med minskad arbetstid för att slippa bli uppsagd, kan jag få hjälp från Omställningsfonden?

Ja, arbetstagare som vid arbetsbrist accepterar en ny tjänst med minskad arbetstid har rätt att omfattas av Omställningsfondens stöd, om följande villkor är uppfyllda:

  • Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd
  • Ingen uppsägningstid gäller
  • Du får ersättning från en a-kassa

Vilket stöd kan jag få från Omställningsfonden om jag tackat ja till en tjänst med minskad arbetstid istället för att bli uppsagd?

Omställningsfonden kan erbjuda aktiva insatser under den tid då du är arbetslös. Du har alltså inte rätt att träffa din rådgivare eller genomföra aktiviteter under din arbetstid. A-kasseutfyllnad kan ges i 75 ersättningsdagar inom en tidsram av ett år från det att du tillträder den nya anställningen med lägre sysselsättningsgrad. Du har inte rätt till ersättning istället för a-kassa.

Jag har tackat ja till en tjänst med lägre sysselsättningsgrad istället för att bli uppsagd, hur går anmälan till?

Så snart du har accepterat den nya tjänsten ska din arbetsgivare anmäla till Omställningsfonden. Om du uppfyller villkoren kommer du att få ett brev från oss med information om villkoren och en uppmaning att ansöka om ersättning från en a-kassa. När du har fått ett beslut om ersättning från en a-kassa skickar du en kopia på detta samt din första utbetalningsspecifikation till Omställningsfonden. Du får sedan ett slutligt besked om du omfattas och under vilka villkor.

Jag har två deltidsanställningar hos min arbetsgivare men är bara uppsagd från den ena, vad gäller för mig?

Är den tjänsten som du blir uppsagd från på mer än 40 procent omfattas du precis som vanligt, förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda. Är den tjänsten som du är uppsagd från på mindre än 40 procent avgörs det i varje enskilt fall. Din arbetsgivare ska anmäla dig precis som vanligt men informera i anmälan om att du har flera tjänster hos arbetsgivaren. Ärendet avgörs sedan i Omställningsfondens beredningsgrupp.

Jag blev uppsagd före 1 januari 2012, omfattas jag?

Nej, för att kunna anmälas till Omställningsfonden måste din uppsägningsdag vara efter den 1 januari 2012.

Jag kommer att fylla 65 år under min uppsägningstid, omfattas jag ändå och hur länge?

Nej, du omfattas inte av omställningsavtalet om du har fyllt 65 år före din sista anställningsdag.


Anmälan

Vad händer efter anmälan?

Omställningsfonden gör en bedömning om anmälda arbetstagare omfattas av omställningsavtalet. Därefter får arbetsgivaren besked av Omställningsfonden och har ansvar för att informera berörda arbetstagare om beslutet. Inom några dagar tar Omställningsfondens rådgivare kontakt med varje anmäld arbetstagare för erbjudande om personligt möte.

Hur får jag veta om jag är anmäld till Omställningsfonden?

Hör med din arbetsgivare eller kontakta Omställningsfonden direkt, se Kontakta oss

När jag får jobb, behöver den nya arbetsgivaren veta att jag varit anmäld till Omställningsfonden?

Nej, det är helt upp till dig om du vill berätta det. Alla våra rådgivare arbetar under sekretess.


Aktiva insatser

Vad är aktiva insatser?

Det är insatser vi gör som ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete. De utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Exempel på aktiva insatser är att kartlägga sin kompetensprofil, ringa in sin arbetsmarknad och sökvägar till det nya jobbet, vässa sitt cv och personliga brev, utbildning eller praktik.

Vad händer med min lön om jag deltar i någon aktiv insats under min uppsägningstid?

Du behåller din lön under ledigheten.

Kan min arbetsgivare neka till att ge mig ledigt för att delta i en aktiv insats?

Ja, det är din arbetsgivare som avgör om det är möjligt för dig att delta eller inte utifrån verksamhetens krav. Men om du över huvudtaget inte får träffa din rådgivare på Omställningsfonden har du rätt till en avgångersättning, motsvarande cirka en månadslön, i anslutning till att din anställning upphör.


Ekonomiska förmåner

Vad menas med grundersättning från en a-kassa?

Grundersättning är ersättning enligt grundförsäkringen som administreras av a-kassorna och Alfa-kassan. Ersättningen är 365 kr per dag och betalas ut även om du inte har rätt till full a-kassa.

Måste jag gå med i en a-kassa för att kunna få grundersättningen?

Grundersättningen administreras av a-kassorna. Vill du inte gå med i en a-kassa kan du få ersättningen utbetald via Alfa-kassan.

Vad innebär kravet på fem års anställning för a-kasseutfyllnad?

För att ha rätt till a-kasseutfyllnad krävs bland annat fem års sammanhängande anställning. Av dessa fem år ska du ha varit tillsvidareanställd hos din arbetsgivare under de fyra senaste åren. Det femte året innan dess kan ha varit en eller flera visstidsanställningar, förutsatt att det inte är mer än sju dagars uppehåll mellan anställningarna.

När och hur ansöker jag om a-kasseutfyllnad?

Du ansöker själv om a-kasseutfyllnad, via webbplatsen Blanketter antingen direkt när du blir uppsagd eller senare.

Vad innebär ett ”skäligt erbjudande om arbete”?

Vad som är ett skäligt erbjudande om arbete avgör arbetsgivaren från fall till fall. Arbetsgivare hänvisas till SKL för vägledning vid bedömning av skäligheten. Är du som jobbsökare missnöjd med arbetsgivarens bedömning har du möjlighet att bestrida beslutet, du vänder dig då till ditt fackförbund.

Kan man få a-kasseutfyllnad under karenstiden till a-kassan?

Nej, under karenstiden kan man inte få a-kasseutfyllnad.

Jag har fått ett vikariat, vad händer med min ramtid?

Ramtiden på 450 kalenderdagar för a-kasseutfyllnad, respektive 180 kalenderdagar för ersättning istället för a-kassa, löper på även om du inte är arbetssökande. Detta gäller oavsett anledning till att du inte är arbetssökande, som studier, sjukdom, vikariat etc.

Jag har fått ett vikariat hos min gamla arbetsgivare, vad händer med min ramtid?

Detta gäller för dig som sagts upp efter 1 juli 2014: Ramtiden kan endast förskjutas beträffande a-kasseutfyllnaden, ej ersättning istället för a-kassa. Det gäller endast vikariat hos den gamla/uppsägande arbetsgivaren.

  • Om du får ett vikariat under uppsägningstiden som sträcker sig över din sista anställningsdag så förskjuts ramtiden i motsvarande mån.
  • Om du därefter får ett nytt vikariat hos sin gamla arbetsgivare, och här kan det vara en period av a-kassedagar emellan, så förskjuts ramtiden igen i motsvarande mån. Den kan dock aldrig gå över den bortre gränsen på två år från den ursprungliga sista anställningsdagen.
  • Om du börjar med a-kasseutfyllnad efter sista anställningsdag en period och sedan får vikariat hos den gamla arbetsgivaren så sker förskjutning.

Måste jag informera min a-kassa om att jag får a-kasseutfyllnad?

Nej, a-kassan behöver inte ha kännedom om detta. Skulle det av någon anledning komma på tal är det viktigt att du är tydlig med att det är just en utfyllnadsförsäkring och inte inkomst från tjänst.

Jag får aktivitetsstöd från Försäkringskassan, kan jag få a-kasseutfyllnad?

Ja, aktivitetsstöd jämställs med a-kassa och du kan få a-kasseutfyllnad på samma villkor som om du skulle få ersättning från en a-kassa.

Kan man få både a-kasseersättning och avgångsersättning utbetalda efter varandra?

Ja, a-kasseersättning kan däremot inte betalas ut samtidigt som avgångsersättning utbetalas.

Jag har varit anställd hos min arbetsgivare i flera år och är nu varslad på grund av arbetsbrist. Jag har bara fått vikariat under denna tid, förutom ett år då jag var tillsvidareanställd. Har jag rätt till a-kasseutfyllnad?

Nej, du måste ha varit tillsvidareanställd de senaste fyra åren innan din sista anställningsdag. Har du haft visstidsanställningar innan dess får det inte ha varit mer än sju dagars uppehåll mellan anställningarna, för kravet på fem års anställning.

Jag ska vara föräldraledig en tid, vad händer då med a-kasseutfyllnaden?

Är du föräldraledig efter din sista anställningsdag flyttas inte ramtiden på 450 kalenderdagar fram, utan de löper på som vanligt, oavsett om du är arbetssökande eller inte. Är du då exempelvis föräldraledig de 300 första dagarna efter din sista anställningsdag har du 150 kalenderdagar kvar att nyttja ersättningen.


Finansiering

Min arbetsgivare har inte tecknat något lokalt kollektivavtal, omfattas jag ändå av Omställningsfonden?

Ja, alla arbetstagare vars arbetsgivare är medlemmar i SKL eller Pacta omfattas.


Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Vad krävs för att få särskild ersättning till äldre arbetstagare?

Tillsvidareanställd med sammanhängande anställning; med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare sedan minst 10 år; som sägs upp på grund av arbetsbrist, och har fyllt 61 år vid tidpunkten för uppsägningen.

När kan jag få särskild ersättning till äldre arbetstagare?

När alla dina dagar då du har rätt till a-kassa är förbrukade och du väljer att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande. Rätt till ersättning gäller fram till månaden innan du fyller 65 år. Ersättningen är 60 procent av din tidigare månadslön.

Måste alla tio åren vara hos aktuell arbetsgivare?

Nej, man måste ha en sammanhängande anställning hos kommunal arbetsgivare sedan minst tio år. Med kommunal arbetsgivare menas kommun, landsting, region och medlem i Pacta.

Jag är anställd i ett Pactaföretag, kan jag ha rätt till särskild ersättning till äldre arbetstagare?

Nej, man måste vid uppsägningstillfället vara anställd hos en arbetsgivare som är medlem i Sveriges Kommuner och Landsting. Däremot får arbetstagaren tillgodoräkna sig tidigare anställningar i Pactaföretag för att nå kravet på 10 år.

Är särskild ersättning till äldre pensionsgrundande?

Nej, inga av våra ersättningar är pensionsgrundande.

Vem står för kostnaden och betalar ut äldreersättningen?

Arbetsgivaren står för kostnaden och betalar ut ersättningen genom sin pensionsadministratör.

Vem beslutar om ersättningen?

Det är din tidigare arbetsgivare som gör en bedömning om du har rätt till ersättningen. Skulle du vara missnöjd med arbetsgivarens beslut, vänder du dig direkt till din arbetsgivare eller till ditt fackförbund för hjälp med att bestrida beslutet.

Hur ansöker jag om särskild ersättning till äldre arbetstagare?

Du ansöker själv om ersättningen, via webbplatsen Blanketter. Omställningsfonden vidarebefordrar sedan din ansökan till arbetsgivaren med en bilaga med de uppgifter som din arbetsgivare angav i anmälan till oss. Ansökan skickas till: Omställningsfonden, 118 82 Stockholm.

Fler frågor?

Hittar du inte din fråga här? Fyll i dina kontaktuppgifter och din fråga så återkommer vi till dig snarast möjligt.