Exempel på insatser

Ansökningarna om medel kopplade till TLO-KL är i gång och många arbetsgivare har fått medel beviljade. Här är ett antal exempel på insatser som blivit godkända att finansieras via TLO-KL medel. De är hämtade från kommuner, regioner och landsting, såväl stora som små arbetsgivare. 

Återaktivering av sjuksköterskor som jobbat administrativt

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren har brist på sjuksköterskor och kan till viss del tillgodose sitt kompetensbehov genom att reaktivera sjuksköterskor som under lång period enbart haft administrativa arbetsuppgifter.

Syfte

 • Att höja kompetensen hos sjuksköterskor som länge arbetat administrativt så att de kan få en ökad anställningsbarhet inom ramen för arbetsgivarens verksamhet
 • Att tillgodose arbetsgivarens behov av rätt kompetens

Insats

 • Skapa en sammanhållen fortbildning för reaktivering till sjuksköterskerollen gällande att bland annat koppla teori med praktisk färdighetsträning till säker teknik i praktisk sjukvård

 

Kompetensutveckling i verksamhet för ensamkommande barn

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren behöver minska delar av sin verksamhet inom verksamhetsområdet-EKB och medarbetare riskerar övertalighet.

Syfte med insatsen

 • Att ställa om nuvarande kompetens så att arbetsgivarens kompetensbehov blir tillgodosett
 • Att öka medarbetarnas anställningsbarhet i andra verksamheter hos arbetsgivaren samt undvika framtida arbetsbrist

Insats

Kompetensutveckling inom socialrätt för att möjliggöra arbete inom andra verksamhetsområden hos arbetsgivaren.

Utbildning för chefer i svåra samtal

Verksamhetsbehov

Delar av arbetsgivarens verksamhet står inför en arbetsbristsituation. För att bidra till en professionell omställningsprocess finns behov av att stötta chefer vars personal berörs av arbetsbristen.

Syfte

 • Att stötta chefer i att på ett bättre och mer professionell sätt kunna hantera svåra samtal i en arbetsbristsituation
 • Att chefer i förläggningen på bästa sätt ska kunna stötta sina medarbetare som är föremål för uppsägningar på grund av arbetsbrist

Insats

 • Kompetensutveckling på temat ohälsa, stödsamtal och coachning

Kompetensutveckling i förändringsledning för chefer

Verksamhetsbehov

Delar av arbetsgivarens verksamhet står inför en omorganisation; med besparingar och övertalighet som följd vilket föranleder behov av omställning.

Syfte med insatsen

 • Att cheferna får större trygghet i ledarskapet och får konkreta redskap för att kunna genomföra samtal med medarbetare som berörs av förändringen

Insats

 • Workshops i att leda i förändring med inriktning på att förstå egen och andras reaktion i förändring, kunna hantera och leda svåra samtal

Körkortsutbildning för vaktmästare

Verksamhetsbehov

 • Arbetsgivaren har övertalighet bland vaktmästare inom gymnasiet. Förflyttning till annan verksamhet är möjlig men kräver körkort

Syfte

 • Att behålla medarbetarnas anställningsbarhet inom arbetsgivarens verksamhet

Insats

 • Körkortsutbildning, B-körkort

Coachning och stödsamtal för medarbetare efter avslutad rehabilitering

Individbehov

 • Efter långvarig sjukskrivning, avslutad rehabilitering och genomförd omplaceringsutredning kan arbetsgivaren inte erbjuda medarbetaren nytt arbete.

Syfte med insatsen

 • Att stärka och coacha medarbetaren och ge yrkesvägledning för arbete hos annan arbetsgivare

Insats

 • Individuell coachning och stödsamtal

Kompetensutveckling för undersköterskor

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren behöver organisera vården på annat sätt – krav på förändring av yrkesroller och arbetsuppgifter – annars risk för arbetsbrist.

Syfte med insatsen: 

 • Att ställa om medarbetarnas kompetens så att arbetsgivarens framtida kompetensbehov blir tillgodosett
 • Att undvika risk för framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist

Insats

 • Kompetenshöjande insatser – öka specialisering och utöka ansvaret
 • Kliniska fördjupningsutbildningar ex. demens, diabetes, cancersjukvård, akutsjukvård, förlossningsvård mm

Kompetensutveckling lokalvårdare till undersköterska

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren ser ett kommande behov av undersköterskor och minskat behov av lokalvårdare.

Syfte med insatsen

 • Att tillgodose arbetsgivarens behov av undersköterskor och därmed undvika framtida arbetsbrist bland lokalvårdare

Insats

 • Utbildning för lokalvårdare till undersköterskor

Valideringsutbildning för barnskötare

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren har brist på personal inom förskoleverksamheten bland annat  ett ökat behov av utbildade förskolelärare.

Syfte med insatsen

 • Att kunna besluta om omfattningen av utbildningen så att barnskötarna i nästa steg ska kunna utbildas till förskollärare

Insats

 • Validering av barnskötares befintliga kunskaper

Utbildning för barnskötare utan formell kompetens

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren har ett ökat behov av utbildade barnskötare.

Syfte med insatsen

 • Att arbetsgivarens behov av efterfrågad kompetens tillgodoses
 • Att minimera övertalighet för outbildade barnskötare

Insats

 • Årlig utbildning för barnskötare utan formell gymnasiekompetens

Kompetenshöjning för outbildade barnskötare

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren har brist på rätt kompetens utifrån beslutad målsättning kring barnskötare i barnomsorgen.

Syfte med insatsen

 • Att anpassa medarbetarnas kompetens till arbetsgivarens kompetensbehov

Insats

 • Kompetensutveckling inom ex. läroplan, förhållningssätt och bemötande inom förskolan

Kompetensutveckling av barnskötare

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren har brist på förskolelärare och ser ett behov av en kompetenshöjande insats för barnskötare som annars riskerar övertalighet.

Syfte med insatsen

 • Att höja kompetensen och uppfylla verksamhetens behov av kompetens

Insats

 • Utbildningsprogram på distans för att studera till förskolelärare. Varje deltagare får individuell studieplan efter validering. Examen vid universitet.

Kompetensutveckling av undersköterskor

Verksamhetsbehov

Arbetsgivaren har ett behov av sjuksköterskor samtidigt som det förväntas stora pensionsavgångar för yrkesgruppen i kombination med rekryteringssvårigheter.

Syfte med insatsen

 • Att öka undersköterskornas kompetens så att de kan utföra delar av arbete som idag utförs av sjuksköterskor. Därmed frigörs resurser för sjuksköterskorna

Insats

 • Utbildning via sjuksköterskeprogrammet samt verksamhetsförlagd praktik under utbildningen

Utbildning och inskolning för ny tjänst efter omplaceringsutredning

Individbehov

En medarbetare har varit sjukskriven en längre period och kan inte återgå till tidigare tjänst. Efter omplaceringsutredning är gjord och ett alternativ finns för medarbetaren att börja på en ny tjänst hos arbetsgivaren.

Syfte med insatsen

 • Att utbilda och skola in medarbetaren i nytt jobb för att medarbetaren ska kunna gå tillbaka till arbete hos arbetsgivaren

Insats

 • Utbildning och inskolning för ny tjänst
 • Logi- och resekostnader för utbildning på annan ort

 

Utbildning i socialrätt 7,5 hp

Omvärldens krav och hög personalomsättning inom yrkesgruppen socialsekreterare har inneburit att social- och omsorgskontoret breddat sin målgrupp vid rekrytering till att även innefatta personer med bakgrund som beteendevetare, jurist eller annat. Kravet på viss andel högskolepoäng inom socialrätt består dock fortfarande inom vissa verksamheter. Det finns en stor andel tillsvidareanställda medarbetare som skulle stärka sin anställningstrygghet genom att bredda sin kompetens inom aktuellt område.

Validering och utbildning till undersköterska

Personliga assistenter som riskerar övertalighet behöver valideras och därefter utbildas till undersköterskor för att kunna fortsätta arbeta inom äldreomsorgen och därigenom öka sin anställningsbarhet.

Validering och utbildning till förskollärare

Validering av befintliga kunskaper som är relevanta för en vidareutbildning av 40 barnskötare till förskollärare. Valideringen syftar till beslut om hur omfattande utbildningen kommer att bli för barnskötarna tills de kan examineras till förskollärare.

Utbildning till barnskötare

Årligen utbilda redan anställda medarbetare utan formell gymnasiekompetens som barnskötare. Utbildningen motsvarar 1200 gymnasiepoäng och pågår ca 40 veckor med fokus på yrkesspecifika kunskaper och som efter avslutad kurs ger formell behörighet inom barnskötaryrket.

Validering och utbildning av måltidsutvecklare till kock

För att säkerställa framtida kompetensförsörjning, göra befintlig personal fortsatt anställningsbar och för att kunna erbjuda befintlig personal högre tjänstgöringsgrad och karriärmöjlighet vill kostsektionen utbilda måltidsutvecklare till att få rätten att validera enligt branschmodell. I takt med att kraven på kostsektionen höjs, ökar även kraven på att medarbetaren i köket kan arbeta mer självständigt utan biträden. Det i sin tur kräver bredare kompetens och att medarbetaren kan ta ett större ansvar och ha formell kockutbildning.

Utbildning till undersköterska

Den insats som ska genomföras omfattar utbildning till undersköterska tre terminer. Nuvarande arbete för de som ska utbildas är lokalvårdare som riskerar övertalighet. Utbildningen ges inom kommunens vuxenutbildning. Samtliga medarbetare som omfattas får en ny anställning tv inom socialförvaltningen med inriktning äldreomsorg och funktionshinder.

Utbildningsprogram på distans för barnskötare att studera till förskollärare

Kommunen växer och ser ett behov av kompetenshöjande insatsen för barnskötare för att trygga anställningsbarheten. Varje deltagare får en individuellt framtagen studieplan efter validering. Efter fullföljd utbildning examineras medarbetarna via Uppsala universitet. Medarbetarna kommer att vara tjänstlediga för studier en dag per vecka.

Utökad körkortsbehörighet

Förvaltning och skötsel i kommunen kräver flexibilitet i arbetssätt och resurshantering. Det i sin tur ställer krav på medarbetares kompetens och behörighet att framföra de fordon, maskiner och arbetsredskap som krävs. I dagsläget saknar några medarbetare nödvändig kompetens vilket hindrar effektivitet och samordning. Och ger en svagare ställning på arbetsmarknaden. Syftet är att dessa personer ska ha behörighet för att köra samtliga maskiner.

Projektledarutbildning

En anställd behöver omplaceras från chef på kanslistaben till utredningsstrateg på utvecklingsstaben. Den nya tjänsten innebär till stor del projektledning, vilket gör att medarbetaren för att kunna möta tjänstens krav behöver kompetenspåfyllnad i projektledning.

Karriärvägledning

Karriärvägledning i syfte att komma vidare i arbete hos en annan arbetsgivare eller i arbete hos arbetsgivaren men i annan tjänst. Avsikten är att hjälpa medarbetaren att synliggöra sina individuella förutsättningar och önskemål samt göra en inventering av befintlig kompetens och målbild för framtiden. Medarbetaren ska hitta motivation och finn alternativa lösningar på sin aktuella arbetssituation. Målet är att genom nyorientering hjälpa medarbetaren till eventuell utbildning eller nytt arbete i eller utanför kommunen.

Omställningsstöd efter avslutad rehabilitering

Omställningsstöd efter avslutad rehabilitering för medarbetare lämnar kommunen efter uppsägning av personliga skäl. Insatsen ska ge individuellt stöd till medarbetare som har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering, men som inte kan fortsätta en anställning i kommunen. Insatsens mål är att denna ska medverka till att berörd medarbetare kan gå vidare i arbetslivet till annat jobb eller utbildning som kan leda fram till jobb.

Gruppcoachning för chefer

Verksamhetens staber står inför en omorganisation som även inbegriper besparingar vilket innebär att verksamheten hamnar i en omställningsprocess. I omorganisationen kommer även enhetschefer att bli föremål för omställning, detta samtidigt som de har oroliga medarbetare att ta hand om, vilket blir en extra tuff situation. Vi vill stärka cheferna genom coachning och samtalsstöd så att de kan utöva sitt ledarskap på bästa möjliga sätt så att det gagnar medarbetarna. I gruppen får cheferna möjlighet till att testa sina idéer, få råd av andra chefer, coacha varandra och få feedback på sin kommunikativa förmåga.

Framtidssamtal för medarbetare

Organisationen kommer inom kort att inleda en omorganisation av verksamheten. På sikt riskerar ett flertal medarbetare att bli övertaliga på grund av digitalisering och effektivisering. Medarbetare som riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist behöver i ett tidigt skede få coachning och vägledningssamtal för att förbereda dem för ett arbetsliv utanför den egna organisationen.


MÖT REKRYTERINGSBEHOVET MED OMSTÄLLNINGSMEDEL
Så kan du jobba med tidig lokal omställning TLO-KL

LÄS FOLDERN ONLINE HÄR

Ladda ner broschyren som PDF