Exempel på insatser

Här finns ett antal exempel på insatser som har godkänts och hur arbetsgivare skrivit i sin ansökan. Kontakta gärna oss eller centrala parter för stöd i hur medlen kan användas.

 • Introduktionsutbildning för outbildade barnskötare
 • Utbildning till barnskötare
 • Uppdragsutbildning på högskolenivå
 • Karriärväxling
 • Diplomerad/Licensierad livsstilsrådgivare
 • Utbildning i praktiskt pedagogiskt arbetssätt
 • Bygglovshandläggare
 • Uppdragsutbildning till stödpedagog
 • Anpassat omställningsprogram
 • Karriärväxling/coachning
 • Gymnasiekompetens barnskötare
 • Körkort
 • Valideringsinsats inför förarbevis för grävmaskin
 • Vårdsvenska

Utbildning i socialrätt 7,5 hp

Omvärldens krav och hög personalomsättning inom yrkesgruppen socialsekreterare har inneburit att social- och omsorgskontoret breddat sin målgrupp vid rekrytering till att även innefatta personer med bakgrund som beteendevetare, jurist eller annat. Kravet på viss andel högskolepoäng inom socialrätt består dock fortfarande inom vissa verksamheter. Det finns en stor andel tillsvidareanställda medarbetare som skulle stärka sin anställningstrygghet genom att bredda sin kompetens inom aktuellt område.

Validering och utbildning till undersköterska

Personliga assistenter som riskerar övertalighet behöver valideras och därefter utbildas till undersköterskor för att kunna fortsätta arbeta inom äldreomsorgen och därigenom öka sin anställningsbarhet.

Validering och utbildning till förskollärare

Validering av befintliga kunskaper som är relevanta för en vidareutbildning av 40 barnskötare till förskollärare. Valideringen syftar till beslut om hur omfattande utbildningen kommer att bli för barnskötarna tills de kan examineras till förskollärare.

Utbildning till barnskötare

Årligen utbilda redan anställda medarbetare utan formell gymnasiekompetens som barnskötare. Utbildningen motsvarar 1200 gymnasiepoäng och pågår ca 40 veckor med fokus på yrkesspecifika kunskaper och som efter avslutad kurs ger formell behörighet inom barnskötaryrket.

Validering och utbildning av måltidsutvecklare till kock

För att säkerställa framtida kompetensförsörjning, göra befintlig personal fortsatt anställningsbar och för att kunna erbjuda befintlig personal högre tjänstgöringsgrad och karriärmöjlighet vill kostsektionen utbilda måltidsutvecklare till att få rätten att validera enligt branschmodell. I takt med att kraven på kostsektionen höjs, ökar även kraven på att medarbetaren i köket kan arbeta mer självständigt utan biträden. Det i sin tur kräver bredare kompetens och att medarbetaren kan ta ett större ansvar och ha formell kockutbildning.

Utbildning till undersköterska

Den insats som ska genomföras omfattar utbildning till undersköterska tre terminer. Nuvarande arbete för de som ska utbildas är lokalvårdare som riskerar övertalighet. Utbildningen ges inom kommunens vuxenutbildning. Samtliga medarbetare som omfattas får en ny anställning tv inom socialförvaltningen med inriktning äldreomsorg och funktionshinder.

Utbildningsprogram på distans för barnskötare att studera till förskollärare

Kommunen växer och ser ett behov av kompetenshöjande insatsen för barnskötare för att trygga anställningsbarheten. Varje deltagare får en individuellt framtagen studieplan efter validering. Efter fullföljd utbildning examineras medarbetarna via Uppsala universitet. Medarbetarna kommer att vara tjänstlediga för studier en dag per vecka.

Utökad körkortsbehörighet

Förvaltning och skötsel i kommunen kräver flexibilitet i arbetssätt och resurshantering. Det i sin tur ställer krav på medarbetares kompetens och behörighet att framföra de fordon, maskiner och arbetsredskap som krävs. I dagsläget saknar några medarbetare nödvändig kompetens vilket hindrar effektivitet och samordning. Och ger en svagare ställning på arbetsmarknaden. Syftet är att dessa personer ska ha behörighet för att köra samtliga maskiner.

Projektledarutbildning

En anställd behöver omplaceras från chef på kanslistaben till utredningsstrateg på utvecklingsstaben. Den nya tjänsten innebär till stor del projektledning, vilket gör att medarbetaren för att kunna möta tjänstens krav behöver kompetenspåfyllnad i projektledning.

Karriärvägledning

Karriärvägledning i syfte att komma vidare i arbete hos en annan arbetsgivare eller i arbete hos arbetsgivaren men i annan tjänst. Avsikten är att hjälpa medarbetaren att synliggöra sina individuella förutsättningar och önskemål samt göra en inventering av befintlig kompetens och målbild för framtiden. Medarbetaren ska hitta motivation och finn alternativa lösningar på sin aktuella arbetssituation. Målet är att genom nyorientering hjälpa medarbetaren till eventuell utbildning eller nytt arbete i eller utanför kommunen.

Omställningsstöd efter avslutad rehabilitering

Omställningsstöd efter avslutad rehabilitering för medarbetare lämnar kommunen efter uppsägning av personliga skäl. Insatsen ska ge individuellt stöd till medarbetare som har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering, men som inte kan fortsätta en anställning i kommunen. Insatsens mål är att denna ska medverka till att berörd medarbetare kan gå vidare i arbetslivet till annat jobb eller utbildning som kan leda fram till jobb.

Gruppcoachning för chefer

Verksamhetens staber står inför en omorganisation som även inbegriper besparingar vilket innebär att verksamheten hamnar i en omställningsprocess. I omorganisationen kommer även enhetschefer att bli föremål för omställning, detta samtidigt som de har oroliga medarbetare att ta hand om, vilket blir en extra tuff situation. Vi vill stärka cheferna genom coachning och samtalsstöd så att de kan utöva sitt ledarskap på bästa möjliga sätt så att det gagnar medarbetarna. I gruppen får cheferna möjlighet till att testa sina idéer, få råd av andra chefer, coacha varandra och få feedback på sin kommunikativa förmåga.

Framtidssamtal för medarbetare

Organisationen kommer inom kort att inleda en omorganisation av verksamheten. På sikt riskerar ett flertal medarbetare att bli övertaliga på grund av digitalisering och effektivisering. Medarbetare som riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist behöver i ett tidigt skede få coachning och vägledningssamtal för att förbereda dem för ett arbetsliv utanför den egna organisationen.