Frågor och svar

Vad står TLO-KL för?

TLO-KL står för tidig lokal omställning och är en överenskommelse inom ramen för det övergripande omställningsavtalet KOM-KL.

Har TLO-KL ersatt det befintliga omställningsavtalet KOM-KL?

Nej, TLO-KL är en del av det övergripande omställningsavtalet KOM-KL och gäller under en försöksperiod 2017-2019. TLO-KL handlar om utökade möjligheter att arbeta lokalt med omställningsarbete.

Vilka är parterna som tecknat överenskommelsen om TLO-KL?

Det är Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet och Pacta, tillsammans med de fackliga organisationerna Kommunal, AkademikerAlliansen** och OFRs förbundsområden* Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare.

OFR:s förbundsområde Lärarnas Samverkansråd omfattas inte av TLO-KL. I övriga delar inom KOM-KL är dock SKL/Pacta och Lärarna överens.

Vilka berörs av TLO-KL?

Avtalet omfattar anställda inom kommuner och landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta, med undantag för medarbetare inom OFR:s förbundsområde Lärarnas samverkansråd.

Vad är nytt jämfört med det tidigare omställningsavtalet?

Den nya överenskommelsen innebär att Omställningsfondens uppdrag breddas. Fram till nu har Omställningsfonden enbart gett stöd till arbetstagare som varit uppsagda på grund av arbetsbrist. Nu finns det möjlighet att komma in tidigare och arbeta med omställning innan en övertalighetssituation uppstår.

I korthet innebär det:

  • Nya möjligheter att stärka kompetensen för anställda eller grupper av anställda för att möta behoven hos arbetsgivaren och behålla arbetstagarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden. På så sätt kan en övertalighetssituation undvikas då en individ eller grupp saknar viss behörighet eller kompetens.
  • Bättre möjligheter efter en avslutad rehabilitering. De medarbetare som inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst efter avslutad rehabilitering, men som har en konstaterad arbetsförmåga, kan genom tidig lokal omställning erbjudas insatser i syfte att hitta ett nytt arbete.

Med TLO-KL kan du som arbetsgivare arbeta med kompetensutveckling istället för att tvingas säga upp personal. De personer som berörs behöver inte vara uppsagda, även visstidsanställda omfattas.

Kan en arbetstagare ansöka om stöd via TLO-KL?

Nej, en ansökan om stöd enligt TLO-KL ska ske via arbetsgivaren. Däremot kan en arbetstagare genom sitt fackliga ombud eller direkt till arbetsgivaren föreslå stöd som ryms inom överenskommelsen.

Kan medel för tidig lokal omställning användas för utköp, överenskommelser och avgångsvederlag?

Nej, medel avsedda för tidig lokal omställning ska inte användas för det ändamålet.

Hur gör man en lokal handlingsplan?

En lokal handlingsplan utformas gemensamt mellan arbetsgivare och fack och innehållet anpassas efter behov. Här finns ett förslag på vad en lokal handlingsplan kan innehålla.

Kan jag få hjälp att göra en handlingsplan?

Självklart! Vi ger gärna stöd i alla delar av processen, inklusive utformandet av en handlingsplan. Kontakta gärna din lokala rådgivare eller någon på huvudkontoret.

Kan man få hjälp av Omställningsfonden även om det inte direkt ryms inom varken TLO-KL eller det övergripande KOM-KL?

Ja, det finns möjlighet att anlita Omställningsfonden för ytterligare omställningsstöd. Vi stöttar även dig som arbetsgivare eller representant för en arbetstagarorganisation när det gäller alla typer av omställningsfrågor.

I och med den nya överenskommelsen blir det möjligt för arbetsgivare att köpa stöd direkt från Omställningsfonden, exempelvis för medarbetare som inte omfattas av KOM-KL eller för politiker som har rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL, Omställningsstöd för politiskt förtroendevalda.

Gör ni besök lokalt på arbetsplatser för att berätta mer om tidig lokal omställning?

Ja, vi kommer gärna till era lokala arbetsplatser för att informera om TLO-KL och omställningsarbete i stort. Kontakta gärna din lokala rådgivare eller någon på huvudkontoret för att boka ett möte.

Kan medel från TLO-KL användas till en medarbetare med ohälsa som är färdigrehabiliterad och har en konstaterad arbetsförmåga men som sägs upp på grund av personliga skäl?

Ja, under förutsättning att:

  • Det inte är en del av en uppgörelse, att personen skulle ha sagts upp oavsett medskick av TLO-KL-medel eller ej
  • Det inte är en del i en överenskommelse där medarbetaren sedan säger upp sig själv
  • Det är något som arbetsgivaren vill ge utan villkor och som ett extra medskick för att vara ”en god arbetsgivare”, för att underlätta en situation där medarbetaren blir uppsagd av personliga skäl