Utformande av lokal handlingsplan

Handlingsplanen utgör underlag för insatserna inom ramen för tidig lokal omställning. Arbetsgivaren ska formulera en lokal handlingsplan utifrån gemensamma diskussioner med facken.

Handlingsplanens innehåll

Enligt överenskommelsen om tidig lokal omställning ska en lokal handlingsplan innehålla:

  • En analys av kompetensbehoven de kommande åren
  • Vilka förutsättningar det finns för verksamheten idag, ekonomiska ramar samt situationen avseende långtidssjukskrivningar
  • Förslag på åtgärder för anställda eller grupper av anställda som stärker deras kompetens och ger dem möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter
  • Tidsplan och budget för de olika åtgärderna

Arbetsgivaren ska kalla berörda fackliga organisationer till överläggning och bör i ett tidigt skede kontakta Omställningsfonden för att kommunicera om att arbetet inleds.

I arbetet med att ta fram den lokala handlingsplanen kan arbetsgivaren med fördel använda tidigare genomfört arbete som helt eller delvis ligger i linje med intentionerna i TLO-KL. Exempelvis kompetensutvecklingsplaner, analyser av verksamhetens förutsättningar de kommande åren och liknande.

I handlingsplanen räcker det att mer övergripande beskriva de behov man ser och vilken typ av åtgärder som kan komma att vidtas. Ange även för vilka grupper av anställda eller inom vilken verksamhet i organisationen insatserna planeras. De tidiga lokala omställningsåtgärder som beskrivs i handlingsplanen behöver inte vara detaljerat beskrivna. Även tidsplan och budget kan presenteras övergripande.