Tillämpning av TLO-KL

TLO-KL är en del av Omställningsavtalet KOM-KL vars huvudsyfte är att stödja och hjälpa arbetstagare i omställning till nytt arbete. Insatser inom ramen för TLO-KL måste därför alltid gå att koppla till detta huvudsyfte. Genom TLO-KL ges arbetsgivaren möjlighet att sätta in tidiga lokala insatser så att framtida eller aktuella arbetsbristsituationer minimeras eller undviks helt.

Överenskommelsens parter

Överenskommelsen är en bilaga till det övergripande avtalet Omställningsavtal KOM-KL och gäller mellan arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta och arbetstagarorganisationerna Kommunal, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare. Medarbetare inom OFRs förbundsområde Lärarnas samverkansråd är undantagna överenskommelsen. De personer som berörs av insatserna behöver inte vara uppsagda, det finns inget krav på viss anställningstid och även visstidsanställda kan omfattas.

Kompetensutveckling i syfte att undvika övertalighet

Insatser enligt TLO-KL ska syfta till att möjliggöra för arbetstagare att få helt eller delvis nya arbetsuppgifter som arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer att utföra utan insatsen.

Med TLO-KL får arbetsgivare bättre möjligheter att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning i ett tidigt skede för att undvika en arbetsbristsituation. Även visstidsanställda får möjlighet att ta del av omställningsåtgärder genom TLO-KL. Överenskommelsen ger ett förstärkt skydd vilket innebär att färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Överenskommelsen innebär nya möjligheter att stärka kompetensen för enskilda anställda eller grupper av anställda för att möta behoven hos arbetsgivaren och behålla medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden. På så sätt kan en övertalighetssituation undvikas då en individ eller grupp saknar viss behörighet eller kompetens.

Kompetensutveckling enligt ovan kan exempelvis ske i följande typer av situationer:

  • En arbetsgivare fattar beslut om att alla anställda i äldreomsorgen ska ha lägst undersköterskekompetens. De som saknar undersköterskekompetens riskerar då övertalighet och kan erbjudas kompetensutveckling genom medel från TLO-KL.
  • En arbetsgivare står inför en övertalighetssituation inom en utpekad verksamhet. De anställda inom verksamheten erbjuds kompetensutveckling genom TLO-KL för att kunna ta andra arbetsuppgifter och därmed minskas eller helt utesluts risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist.
  • Teknik- eller metodutveckling har gjort att en arbetstagares kompetens inte längre motsvarar behoven i verksamheten. Arbetstagaren erbjuds kompetensutveckling enligt TLO-KL för att kunna ta på sig nya arbetsuppgifter.

Omställningsstöd vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada

Vid användning av medel för tidig lokal omställning TLO-KL är huvudregeln att rehabilitering av arbetstagaren ska vara avslutad. I de fall arbetsgivaren med säkerhet kan bereda arbetstagaren annat arbete hos arbetsgivaren genom att först vidta en kompetensutvecklingsinsats är det möjligt att tillämpa TLO-KL även för arbetstagare vars rehabiliteringsprocess inte är avslutad. Rehabiliteringsskyldigheten kvarstår i det fall arbetstagaren inte klarar av det nya arbetet.

Läs mer här om tillämpning och hantering avseende användning av medel vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada.

Stödsamtal/coaching vid en aktuell övertalighetssituation

I fall då arbetsgivaren befinner sig i en aktuell övertalighetssituation kan medel användas till stödsamtal eller coachning för arbetstagare och chefer. Stödsamtal kan vara bra för att skapa trygghet i en osäker situation. Chefer kan behöva stödsamtal för att klara att hantera de svåra samtal man ställs inför som chef i en arbetsbristsituation samt få stöd i hur man kan stötta medarbetare i omställning.

Vad som finansieras

Medlen kan användas till insatser som syftar till att arbetstagare ska få helt eller delvis nya arbetsuppgifter när en övertalighetssituation har uppstått eller bedöms kunna uppstå i framtiden, alternativt då en medarbetare inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst på grund av ohälsa.

Lönekostnader för den anställde eller för eventuell vikarie ersätts inte och medlen kan inte heller användas till andra kostnadsersättningar eller som ekonomiskt stöd till medarbetare. Medlen kan inte heller användas till generella insatser för samtliga arbetstagare i form av till exempel arbetsmiljöprojekt, samverkansprojekt eller hälsofrämjande insatser.

Hur går medelsutbetalningen till?

Den summa som kommunicerats till respektive arbetsgivare från Omställningsfonden är det totala belopp som respektive arbetsgivare har möjlighet att avropa från 2017-01-01 till och med 2019-12-31. Det spelar ingen roll när under perioden som kostnaden uppstår men kostnaden får inte ha uppstått innan eller efter försöksperioden för att medel ska kunna avropas. Det finns ingen begränsning för hur mycket av en arbetsgivares medel som får användas till en specifik insats eller arbetstagare men om alla pengar hos en arbetsgivare används till en enda arbetstagare bör det finnas starka skäl för det. Medel utbetalas i efterskott mot uppvisande av skriftligt underlag, redovisning av gjorda utbetalningar eller motsvarande som styrker utgifterna. För varje person som omfattas av TLO-KL-insatser behöver arbetsgivaren skapa en rutin för att i efterhand till Omställningsfonden redovisa de kostnader som insatserna inneburit. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Lokalt arbete med handlingsplan

Arbetsgivaren ska efter överläggning med de lokala arbetstagarorganisationerna ta fram en handlingsplan för hur de lokala omställningsmedlen ska användas utifrån identifierade behov. Arbetsgivaren ska årligen redovisa till de lokala arbetstagarorganisationerna hur medlen använts. Läs här för mer information om hur en lokal handlingsplan kan utformas.

 

Tolkningar och förtydliganden

Ny tolkning av tidsgräns för insats inom TLO-KL

Flera arbetsgivare och fackliga representanter har hört av sig till Omställningsfonden med frågor om planerade insatser inom TLO-KL måste vara avslutade när försöksperioden tar slut.

Parterna har beslutat att insatsen ska vara beslutad och godkänd att finansernas med TLO-medel innan utgången av försöksperioden 2019-12-31.

Det betyder att insatser kan genomföras även efter 2019-12-31. Därmed kan också rekvirering av ekonomiska medel ske efter försöksperiodens slut.

För att Omställningsfonden ska hinna handlägga och godkänna insatsen behöver en komplett anmälan komma in till Omställningsfonden senast den 29 november 2019.

Förtydligande om förändrade krav och behörighet

Inom många verksamheter och yrken finns krav på behörighet. Det är fullt möjligt att använda medel inom TLO-KL för att kompetensutveckla medarbetare som saknar rätt behörighet för sitt yrke för att på så sätt öka anställningsbarheten.

Exempel på detta kan vara att validera och utbilda befintlig personal till barnskötare eller förskollärare, eller att vidareutbilda socialsekreterare i socialrätt för att möta nya krav.

Sjukskriven på deltid

Medarbetare som är sjukskrivna på deltid men bedöms ha arbetsförmåga till 100 % kan kompetensutvecklas med hjälp av TLO-medel för att kunna arbeta deltid på ny tjänst och på så sätt komma upp i full sysselsättningsgrad.

Ett exempel kan vara en barnskötare som är sjukskriven 50% av sin ordinarie heltid. För att kunna gå tillbaka till full sysselsättning behöver medarbetaren kompetensutveckling för att klara ett jobb som ekonomiassistent på 50% utöver sin tjänst som barnskötare på 50%.

Övertalighet eller inte

För att kunna möta framtida behov av förändrad eller ny kompetens behöver arbetsgivare ofta kompetensutveckla befintlig personal för en ny tjänst vilket också innebär att medarbetarens framtida anställningsbarhet ökar. I en del fall behöver arbetsgivare föra ett hypotetiskt och teoretiskt resonemang kring frågan om risk för övertalighet när det gäller att kompetensutveckla medarbetare inom ramen för TLO-KL.

Ett exempel kan vara att det saknas specialistsjuksköterskor. Arbetsgivaren kan då välja att kompetensutveckla befintlig personal för att möta kraven i en ny tjänst samtidigt som man nyanställer på ”lägre” nivå.

Uppsägning av personliga skäl i samband med ohälsa

TLO-medel kan användas till en medarbetare med ohälsa som är färdigrehabiliterad och har en konstaterad arbetsförmåga men som sägs upp på grund av personliga skäl. Förutsättningarna är att
– arbetsgivaren ska varsla och underrätta om uppsägning enligt LAS
– vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och att
omställningsinsatsen är en del av överenskommelsen

Lön inom ramen för TLO-KL

Arbetsgivare som väljer att anställa en projektledare eller låter en medarbetare på viss del av sin anställning utveckla och leda TLO-insatser kan få ersättning för lönekostnaden för den här personen. Det går dock inte att få ersättning för lön till deltagare i insatser eller för vikarier för personer som deltar i insatser.

Retroaktiv ersättning för insatser

Det går att ansöka om ersättning för en insats kring till exempel kompetensutveckling som genomförts under avtalsperioden, men som inte tidigare anmälts. Kravet är precis som i andra insatser att den ska falla inom ramen för avtalet.