Tillämpning av TLO-KL

TLO-KL är en del av Omställningsavtalet KOM-KL vars huvudsyfte är att stödja och hjälpa arbetstagare i omställning till nytt arbete. Insatser inom ramen för TLO-KL måste därför alltid gå att koppla till detta huvudsyfte. Genom TLO-KL ges arbetsgivaren möjlighet att sätta in tidiga lokala insatser så att framtida eller aktuella arbetsbristsituationer minimeras eller undviks helt.

Överenskommelsens parter

Överenskommelsen är en bilaga till det övergripande avtalet Omställningsavtal KOM-KL och gäller mellan arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta och arbetstagarorganisationerna Kommunal, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare. Medarbetare inom OFRs förbundsområde Lärarnas samverkansråd är undantagna överenskommelsen. De personer som berörs av insatserna behöver inte vara uppsagda, det finns inget krav på viss anställningstid och även visstidsanställda kan omfattas.

Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter

Insatser enligt TLO-KL ska syfta till att möjliggöra för arbetstagare att få helt eller delvis nya arbetsuppgifter som arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer att utföra utan insatsen.

Med TLO-KL får arbetsgivare bättre möjligheter att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning i ett tidigt skede för att undvika en arbetsbristsituation. Även visstidsanställda får möjlighet att ta del av omställningsåtgärder genom TLO-KL. Överenskommelsen ger ett förstärkt skydd vilket innebär att färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Överenskommelsen innebär nya möjligheter att stärka kompetensen för enskilda anställda eller grupper av anställda för att möta behoven hos arbetsgivaren och behålla medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden. På så sätt kan en övertalighetssituation undvikas då en individ eller grupp saknar viss behörighet eller kompetens.

Kompetensutveckling enligt ovan kan exempelvis ske i följande typer av situationer:

  • En arbetsgivare fattar beslut om att alla anställda i äldreomsorgen ska ha lägst undersköterskekompetens. De som saknar undersköterskekompetens riskerar då övertalighet och kan erbjudas kompetensutveckling genom medel från TLO-KL.
  • En arbetsgivare står inför en övertalighetssituation inom en utpekad verksamhet. De anställda inom verksamheten erbjuds kompetensutveckling genom TLO-KL för att kunna ta andra arbetsuppgifter och därmed minskas eller helt utesluts risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist.
  • Teknik- eller metodutveckling har gjort att en arbetstagares kompetens inte längre motsvarar behoven i verksamheten. Arbetstagaren erbjuds kompetensutveckling enligt TLO-KL för att kunna ta på sig nya arbetsuppgifter.

Omställningsstöd vid ohälsa

Medarbetare som har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering men som inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst kan inom ramen för tidig lokal omställning erbjudas stöd för att få kompetens till nytt arbete.

Stödsamtal/coachning

I fall då arbetsgivaren befinner sig i en aktuell övertalighetssituation kan medel användas till stödsamtal eller coachning för arbetstagare och chefer. Stödsamtal kan vara bra för att skapa trygghet i en osäker situation. Chefer kan behöva stödsamtal för att klara att hantera de svåra samtal man ställs inför som chef i en arbetsbristsituation samt få stöd i hur man kan stötta medarbetare i omställning.

Vad som finansieras

Medlen kan användas till insatser som syftar till att arbetstagare ska få helt eller delvis nya arbetsuppgifter när en övertalighetssituation har uppstått eller bedöms kunna uppstå i framtiden, alternativt då en medarbetare inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst på grund av ohälsa.

Lönekostnader för den anställde eller för eventuell vikarie ersätts inte och medlen kan inte heller användas till andra kostnadsersättningar eller som ekonomiskt stöd till medarbetare. Medlen kan inte heller användas till generella insatser för samtliga arbetstagare i form av till exempel arbetsmiljöprojekt, samverkansprojekt eller hälsofrämjande insatser.

Hur går medelsutbetalningen till?

Den summa som kommunicerats till respektive arbetsgivare från Omställningsfonden är det totala belopp som respektive arbetsgivare har möjlighet att avropa från 2017-01-01 till och med 2019-12-31. Det spelar ingen roll när under perioden som kostnaden uppstår men kostnaden får inte ha uppstått innan eller efter försöksperioden för att medel ska kunna avropas. Det finns ingen begränsning för hur mycket av en arbetsgivares medel som får användas till en specifik insats eller arbetstagare men om alla pengar hos en arbetsgivare används till en enda arbetstagare bör det finnas starka skäl för det. Medel utbetalas i efterskott mot uppvisande av kvitto eller motsvarande. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Lokalt arbete med handlingsplan

Arbetsgivaren ska efter överläggning med de lokala arbetstagarorganisationerna ta fram en handlingsplan för hur de lokala omställningsmedlen ska användas utifrån identifierade behov. Arbetsgivaren ska årligen redovisa till de lokala arbetstagarorganisationerna hur medlen använts. Läs här för mer information om hur en lokal handlingsplan kan utformas.