Tillämpning av TLO-KL

TLO-KL är en del av Omställningsavtalet KOM-KL vars huvudsyfte är att stödja och hjälpa arbetstagare i omställning till nytt arbete. Insatser inom ramen för TLO-KL måste därför alltid gå att koppla till detta huvudsyfte. Genom TLO-KL ges arbetsgivaren möjlighet att sätta in tidiga lokala insatser så att framtida eller aktuella arbetsbristsituationer minimeras eller undviks helt.

Överenskommelsens parter

Överenskommelsen är en bilaga till det övergripande avtalet Omställningsavtal KOM-KL och gäller mellan arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta och arbetstagarorganisationerna Kommunal, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare. Medarbetare inom OFRs förbundsområde Lärarnas samverkansråd är undantagna överenskommelsen. De personer som berörs av insatserna behöver inte vara uppsagda, det finns inget krav på viss anställningstid och även visstidsanställda kan omfattas.

Kompetensutveckling i syfte att undvika övertalighet

Insatser enligt TLO-KL ska syfta till att möjliggöra för arbetstagare att få helt eller delvis nya arbetsuppgifter som arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer att utföra utan insatsen.

Med TLO-KL får arbetsgivare bättre möjligheter att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning i ett tidigt skede för att undvika en arbetsbristsituation. Även visstidsanställda får möjlighet att ta del av omställningsåtgärder genom TLO-KL. Överenskommelsen ger ett förstärkt skydd vilket innebär att färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Överenskommelsen innebär nya möjligheter att stärka kompetensen för enskilda anställda eller grupper av anställda för att möta behoven hos arbetsgivaren och behålla medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden. På så sätt kan en övertalighetssituation undvikas då en individ eller grupp saknar viss behörighet eller kompetens.

Kompetensutveckling enligt ovan kan exempelvis ske i följande typer av situationer:

  • En arbetsgivare fattar beslut om att alla anställda i äldreomsorgen ska ha lägst undersköterskekompetens. De som saknar undersköterskekompetens riskerar då övertalighet och kan erbjudas kompetensutveckling genom medel från TLO-KL.
  • En arbetsgivare står inför en övertalighetssituation inom en utpekad verksamhet. De anställda inom verksamheten erbjuds kompetensutveckling genom TLO-KL för att kunna ta andra arbetsuppgifter och därmed minskas eller helt utesluts risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist.
  • Teknik- eller metodutveckling har gjort att en arbetstagares kompetens inte längre motsvarar behoven i verksamheten. Arbetstagaren erbjuds kompetensutveckling enligt TLO-KL för att kunna ta på sig nya arbetsuppgifter.

Omställningsstöd vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada

Vid användning av medel för tidig lokal omställning TLO-KL är huvudregeln att rehabilitering av arbetstagaren ska vara avslutad. I de fall arbetsgivaren med säkerhet kan bereda arbetstagaren annat arbete hos arbetsgivaren genom att först vidta en kompetensutvecklingsinsats är det möjligt att tillämpa TLO-KL även för arbetstagare vars rehabiliteringsprocess inte är avslutad. Rehabiliteringsskyldigheten kvarstår i det fall arbetstagaren inte klarar av det nya arbetet.

Läs mer här om tillämpning och hantering avseende användning av medel vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada.

Stödsamtal/coaching vid en aktuell övertalighetssituation

I fall då arbetsgivaren befinner sig i en aktuell övertalighetssituation kan medel användas till stödsamtal eller coachning för arbetstagare och chefer. Stödsamtal kan vara bra för att skapa trygghet i en osäker situation. Chefer kan behöva stödsamtal för att klara att hantera de svåra samtal man ställs inför som chef i en arbetsbristsituation samt få stöd i hur man kan stötta medarbetare i omställning.

Vad som finansieras

Medlen kan användas till insatser som syftar till att arbetstagare ska få helt eller delvis nya arbetsuppgifter när en övertalighetssituation har uppstått eller bedöms kunna uppstå i framtiden, alternativt då en medarbetare inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst på grund av ohälsa.

Lönekostnader för den anställde eller för eventuell vikarie ersätts inte och medlen kan inte heller användas till andra kostnadsersättningar eller som ekonomiskt stöd till medarbetare. Medlen kan inte heller användas till generella insatser för samtliga arbetstagare i form av till exempel arbetsmiljöprojekt, samverkansprojekt eller hälsofrämjande insatser.

Hur går medelsutbetalningen till?

Den summa som kommunicerats till respektive arbetsgivare från Omställningsfonden är det totala belopp som respektive arbetsgivare har möjlighet att avropa från 2017-01-01 till och med 2019-12-31. Det spelar ingen roll när under perioden som kostnaden uppstår men kostnaden får inte ha uppstått innan eller efter försöksperioden för att medel ska kunna avropas. Det finns ingen begränsning för hur mycket av en arbetsgivares medel som får användas till en specifik insats eller arbetstagare men om alla pengar hos en arbetsgivare används till en enda arbetstagare bör det finnas starka skäl för det. Medel utbetalas i efterskott mot uppvisande av skriftligt underlag, redovisning av gjorda utbetalningar eller motsvarande som styrker utgifterna. För varje person som omfattas av TLO-KL-insatser behöver arbetsgivaren skapa en rutin för att i efterhand till Omställningsfonden redovisa de kostnader som insatserna inneburit. Läs mer om ansökningsprocessen här.

Lokalt arbete med handlingsplan

Arbetsgivaren ska efter överläggning med de lokala arbetstagarorganisationerna ta fram en handlingsplan för hur de lokala omställningsmedlen ska användas utifrån identifierade behov. Arbetsgivaren ska årligen redovisa till de lokala arbetstagarorganisationerna hur medlen använts. Läs här för mer information om hur en lokal handlingsplan kan utformas.